Priser og salgsbetingelser for Psykolog, Parterapeut, Sexolog & Afhængighedsterapeut

Parterapi Salgs- og leveringsbetingelser

Priserne er mellem 550 og 995,- kr. pr. session afhængigt af længden og indeholdte ydelser. Ved refusion jf. nedenstående betales mellem 0,- 326, og 950,- som er landsdækkende normal tarif der faktureres ved refusion.

En session med tilskud kan dermed koste helt ned 0 kr. til 236,- i egenbetaling, afhængigt af hvilke ordninger man er tilmeldt. Timepriser på normal tid d.v.s. 45-60 minutter er afhængigt af terapi type og om der er forberedelse og/eller efterarbejde. Bestil ved at ringe 32167777 eller skriv til info@parterapi.dk. For at kunne benytte refusionsordninger skal dette e-mail bekræftes eller oprettes online før en eller et sessionsforløb starter. Samvirket kan ikke yde refusion af nogen art, med mindre at klient(erne) er tilskudsberettiget, selv sørger for sin eventuelle rabat eller refusionsret og senest 3 dage forinden en sessions række fremsender henvisnings- eller refusionsbevis.

Priser og fraskrivelse af returret for udbetalte/bestilte ydelser

Alle givne priser oplyses altid per telefon og bekræftes tillige på email forinden, sammen med tids bekræftelsen for enhver session. Prisen aftales i forhold til om der er forberedelse, der er opgaver forinden sessionen, at der er psykologiske værktøjer med i prisen og om der benyttes familie kvalitetsmøder imellem sessionerne. Bemærk at forudbetalte ydelser ikke kan refunderes, men at disse kan forbruges hos den enkelte med de ydelser som den enkelte udbyder. Købet er bindende ved betaling og det er op til klienten at tilrettelægge timerne, bemærk dog, at man ikke kan kræve f.eks. aftentimer, akut timer eller weekend/helligdagstimer uden ekstra betaling herfor. Ved henvisning til en anden i samvirket er der et gebyr på 2.500,- for henvisninger inkl. klient rapport, gennemlæsning og forberedelse for overdragelsen af en klient eller ved bestillinger for aktindsigt også selv om denne udleveres privat. Bestil ved at ringe 32167777 eller skriv til info@parterapi.dk.

Danmarks billigste Parterapi med 50% rabat

Der er 50% rabat til arbejdsløse, aktivt studerende med studiekort og pensionister mod forud fremsendelse af dokumentation herfor. Der kan ikke samtidigt benyttes refusion fra sundhedsfremmeordninger, sygeforsikringer eller det offentlige ved benyttelse af 50% tilbuddet. Se forsiden for mere prisinformation og betingelser.

Hvis kun 1 af parterne er f.eks. studerende opnår denne naturligvis 50% rabat på sin del af betalingen. F.eks. kan en samlet betaling på en time se således ud: 

 • 1 person med arbejde kr. 425,00
 • 1 person er opnår 50% betaler 212,50
 • Samlet betaling for begge kr. 637,50

Tilhører begge ovenstående ordning er prisen 425,- pr. time.
Ordningen gælder alene pensionister af enhver art samt studerende, dog ikke PHD studerende.

Danmarks billigste Parterapi priser.

Refusioner for Psykoterapi, Parterapi, Afhængighedsterapi kan ydes helt eller delvist fra og for:

 1. Private hvis man er arbejdsløs, studerende, pensionist eller på visse former for overførselsindkomst.
 2. Det gule sygesikringskort (Det Offentlige)
 3. Private Forsikringer eller forsikringer via ens arbejdsplads
 4. Sundhedsfremmeordninger generelt
 5. Sygesikringen Danmark ( Tillægsforsikring kræver, at man er dansker med dansk sygesikring )
 6. Visa forsikring via Sygeforsikring tegnet i forhold til visumregler, hvis dette indgår i rejseforsikring
 7. Internationale Sygeforsikringer generelt
 8. Ved henvisning fra Folkeskoler, HF, Gymnasium, Tekniske Skoler, Universiteter og Højskoler m.v. private og offentlige generelt
 9. Ved henvisninger fra Kommuner, Offentlige Institutioner, Arbejdsformidlinger, Rekrutteringsbureauer
 10. Private virksomheder, med eller uden forsikring, (Uden forsikringsdækning kræves indeståelseserklæring)

Bemærk at refusioner er betinget af en lang række faktorer for ovenståendes helt eller delvise dækning. Forudsætningen for os er, at du fremsender relevant dokumentation forinden der betales for sessioner, timer eller et forløb. Man kan ikke efterfølgende kræve refusion udbetalt af os, som skulle have været behandlet og/eller helt eller delvist betalt af ovenstående. Man skal huske at betingelserne for refusioner er underlagt betingelserne for udbyderne af refusionsordningerne. Vi har intet ansvar for at søge eller tildele eller udbetale ovenstående ordninger.

Forberedelse og efterbehandling af klientrapport

Klienternes opgave er, som en person, et barn med følgeskab af minimum 1 forældre, et par eller en familie, at give os personlige oplysninger om problemer, ønsker og behov, sygdom, psykiske lidelser, psykiatrisk behandlingsinformation og almindelig psykologiske information om sig selv og de pårørende. Dette er nødvendigt før, at en terapi kan have effekt.

Tillige er det en forudsætning i en del af terapi typerne at der er forberedelse og tillige hjemmearbejde samt, at man for nogle udfører en del psykologiske tests og/eller benytter Psykologiske Værktøjer, alt sammen med henblik på, at forbedre de resultater som du vil opnå. Eftersom vi er en agil landsdækkende organisation, så råder vi over artikler om psykologiske emner. Disse er henholdsvis links eller print. Print koster 25 kr. pr. artikel. Links er gratis. Disse emner kan f.eks. omhandle Offerroller, Projektioner, Forældrelære, Børnepsykologi, Hvad kvinder og mænd tænder på hver især, om psykologiske adfærds- genkendelser og ændringer m.v.

Ansvarsbegrænsning og betaling

Vi er ikke kollektivt eller individuelt ansvarlige for opfyldelse af normer eller lovgivninger eller til, at benytte bestemte diagnose- eller preference- systemer til diagnose eller analyse, medmindre de involverede har aftalt dette pr. email, i konditionerne for henvisning eller skriftligt.

Der forudbetales for ydelser og service i henhold til en ordrebekræftelse. Evt. forudbetalinger der involverer en rabat forbundet med forudbetalingen, kan der ikke senere refunderes beløb efter 8 dages reklamationsret helt eller delvist af os. Betalinger udregnes til forudbetalte timer som kan anvendes frit til køb af ydelser hos den behandler/terapeut som er valgt. Alle ydelser skal betragtes som vejledende da der kan forekomme ekstra arbejde til forberedelse, efterbearbejdelse, indhentning af ekstern information eller protokoller m.v. og denne tid fradrages i den til enhver tid forudbetalte saldo. Man modtager en kvittering for betalinger efter sidste møde, session/time. Der kan ikke udøves misligholdelsesbeføjelser eller udøves reklamation i købelovens forstand, som hvis det var et TV eller vaskemaskine, men man kan klage til vort etiske råd (Der skal forventes 14 dages behandlingstid) på: etik@parterapi.dk.

Der ydes ikke garantier på timer og ej heller retur ret for forudbetalte timer hvor der er ydet en rabat. Rabatten skal være særskilt skiltet og udgøre en reel rabat. For almindelige forudbetalte timer uden rabat ydes refusion med fradrag for de på denne side gældende vilkår.

Ved flytning af behandler/terapeut skal der betales difference som ved klientoverdragelse hvilket udgør 2.500,- ex. moms pr. klientrapport eller overdragelse, hvilket udgør vor ordinære satser for gennemlæsning og forberedelse, herunder at dette beløb samlet gælder for max. 2 personer.

Køber skal erkende, at der generelt ikke er fortrydelsesret i købelovens forstand og at købeloven ikke finder anvendelse på terapi, der er ydelser som ikke kan returneres, fordi der ikke er tale om en vare i normal forstand. For forudbetalinger er det i enhver henseende køber som skal sørge for at anvende det forudbetalte beløb til indkøb på parterapi.dk

Hvis en ydelse eller service foregår uden for normal åbningstid, i ferier, weekender, helligdage eller uden for normal åbningstid kan der kræves at der senere betales ekstragebyrer for disse ydelser i enhver henseende.

Hvis en klient undlader at betale en forfalden saldo for ydelser leveret af os, er klienten indforstået med at sagen kan sendes til retslig advokatinkasso med deraf tilhørende omkostninger til salær, renter, gebyr og andre omkostninger tillige med registrering i EXPERIAN som dårlig betaler. Vi henleder opmærksomheden på, at banker og andre finansielle aftalepartner kan opsige dit engagement hvis, at de automatisk opdager at du er optaget i et sådant register og, at vi er uden ansvar for sådanne opsigelser.

Begrænsninger i anvendelse af og retten til udlevering og brug af Psykologiske Værktøjer

Psykologiske værktøjer er forbeholdt vores klienter i et forløb på mindst 5 sessioner. Mange steder i landet er en session 2 timer. Det er dermed ikke muligt at modtage Psykologiske Værktøjer ved blot 1 session. En session kan ikke betragtes som et forløb, ej heller hvis en session består af 2 timer. Først efter betaling af de efterfølgende og i alt 5 sessioner kan der udleveres de værktøjer som den enkelte Psykolog/Parterapeut skønner, vil fremme indlæring og/eller terapiprocessen. Flere har rabat ordninger ved restbetaling af 4 sessioner mere. De Psykologiske Værktøjer må desuden alene anvendes til privat formål for den enkelte som har været i parterapi hos Parterapi.dk.

Det er en licens der er en juridisk aftale om brugsret man underskriver, hvor man under ansvar bl.a. underskriver på, at værktøjerne alene bruges til private formål og ikke på ens arbejdsplads, som kursusmateriale og at man ikke publicere indhold på nogen måde på noget medie og at filer alene lagres lokalt på sin harddisk og at der på ingen måde finder en distribution, deling eller delagtiggørelse af andre personer end den berettigede. Ring 32167777 for en licens. Vi skal bruge dit navn og dato på seneste session.

Psykologiske værktøjer skal rekvireres og udleveres senest 1 måned efter et afsluttet forløb. Der udleveres alene efter psykologens skøn, der udleveres således ikke alle de psykologiske værktøjer. Ønsker man som Psykolog at anvende vore værktøjer er prisen 9.995,- ex moms i en årlig ydelse der tillægges moms. Dertil kommer, at der er et opdateringsabonnement på 1 år med i prisen så længe der betales. Psykologen må herefter anvende disse værktøjer til sine klienter den erhvervede ret/licensaftale som er gældende.

Private som ikke har deltaget i et forløb under PARTERAPI.DK, eller vores betingelser for udlevering er overskrevet (1 måned) kan tilkøbe en licens som er for livstid koster 12.500,- inkl. moms. Bestil ved at ringe 32167777 eller skriv til info@parterapi.dk.


Ring for mere info på 32167777

Denne prisliste erstatter prisliste af 01.02.2023 og er fremsendt 6 måneder forinden udløb til vore samarbejdspartnere. Alle priser er med forbehold for ændringer og trykfejl i specifikationer og beskrivelser. Bestil ved at ringe 32167777 eller skriv til info@parterapi.dk.

Rabat tilbud: Efter at du har mødt til en session, kan du imod forudbetaling betale for de resterende sessioner. Man modtager således en rabat på ca. 20-30%. Men der er ikke en returret for de angivne sessioner, der dog kan benyttes til enten individuelt eller parterapi m.v. herunder også afhængighed, opdragelsesproblemer, seksuelle problemer, personlig udvikling, behandling af sorg eller individuelle temaer. Se iøvrigt Privatlivspolitik samt Priser og Vilkår

(C) 1983-2024 by WWW.SEXOLOG.DK OG WWW.PARTERAPI.DK – Vore salgs- og leveringbetingelser er gældende, disse er opslået i klinikken, tilsendt via email, fakturaer og tilbud eller udleveres ved fremmøde og kunde bekræfter at man acceptere salgs- og leveringsbetingelser ved enhver betaling, ethvert brug af ydelser eller bekræftelse på fremmøde eller via Online Video såsom SKYPE e.t.c.

Psykolog Priser

<PSYKOLOG PRISER>


Parterapeut Priser

<PARTERAPEUT PRISER>


Psykoterapeut Priser

<PSYKOTERAPEUT PRISER>


Afhængighedsterapi Priser


<AFHÆNGIGHEDSTERAPI PRISER>


Sexolog Priser


<SEXOLOG PRISER>


Exit mobile version