Fysisk vold, sexforbrydelser og verbal vold er i stigning

Selvom vold og sexmisbrug er en kriminel handling, er disse et stigende problem for børn,  samfundet, kærestepar, ægteskaber og samboende. Der er en stigning af anmeldelser for vold og samtidigt en stigning i sigtelser og domfældelse viser flere undersøgelser.

Tillige er der en stigning i antallet af parterapisessioner, hvor beslutningen er truffet som følge af en sexovergrebs- eller voldsepisode.

Hos Parterapi.dk kan vi mærke en stigende tendens til at voldsudøveren kræves i individuel psykoterapi forinden at relationen kan forsætte.

I stigende grad evaluerer vi med en egentlig klient rapport for dommere således, at en egentlig strafudmåling under en retssag, kan finde sted i dommerens bedømmelse. Her ønsker dommeren en vurdering af, om hvorvidt en sigtet person kan finde på at udøve denne kriminalitet igen. Dette skal så ledsages af konkrete vurderinger i en klientrapport, gerne i procent. 

Dommeren kan så vælge sin strafudmåling ud fra en værdig vurderingsmand, og udøver sit dommerembede, i forhold til vurderingen henset til, om voldsobjektet kan finde på at udøve vold igen, og/eller om terapien har haft den fornødne effekt.

I dag afgøres flere voldsager der vedrører vold og voldtægt med en straf der er formidlende, d.v.s. dette kan være en dom om 1) voldsterapi, 2) afhængighedsterapi 3) behandlingforløb for voldsudøvere, eller 4) Individuel Psykoterapi.

En stigning af voldstilfælde indenfor Parterapi

Generelt set er der tale om en stor stigning af vold og sexforbrydelser generelt, når man ser på politiets statistik fra 2014 til 2016.

Parterapi.dk oplever at der er en generel stigning i henvendelserne vedr. vold og seksuelle forbrydelser. Ikke alle kommer i terapi og det kan der være mange forklaringer på. En af de hyppigste er at manden ikke vil medvirke. En anden er, at manden overtaler kvinden til at undlade at komme i terapi enten alene eller sammen med manden.

Blandt indvandrerkvinder er volden mest udbredt. Også når der er tale om danskfødte partnere til indvandrerkvinder. Dog er ca. 40% af voldsudøverne kvinder, hvilket er nyt igennem de seneste 5-10 år. For knap ti år siden var det en gang om året vi havde kvindelige voldsudøvere. Vi var så kun 8 for ti år siden, men alligevel, er tendensen klar, når vi sammenligner politiets voldsindberetninger.

Den verbale vold er ofte hovedårsag til at komme i parterapi og man må derfor medtage dette, da det tillige henhører under grænseoverskridende handlinger, selvom der ikke er en lovgivning der regulerer dette.

Kvinders brug af vold er stigende

Den største tendens ses dog i at det er kvinden der udfører volden.

En kendsgerning er imidlertid at mænd, i højere grad end kvinder, ikke anmelder vold fra kvinder.

Forklaringerne er oftest:

 1. at manden ikke vil miste sin kvinde.
 2. at manden syntes at det er flovt
 3. at manden ikke tillægger det så stor betydning

Vi kan også se i seneste voldsstatistikker, at kvinder oftere får både længerevarende og flere domme for vold.

Indenfor den generelle vold er der blandt unge en god nyhed, nemlig at volden er faldende, dette er dog ikke slået igennem for vold i parforhold relationer, hvor anvendt vold og sexmisbrug er stigende.

Et er statistik som baserer sig på reelle anmeldelser, hvorefter der fremkommer en sigtelse.

Sigtelserne kan senere trækkes tilbage eller opgives, fordi der ikke er tilstrækkeligt bevis på at anmelder har lidt skade.

Tillige tilbageholder mange kvinder og mænd en anmeldelse, grundet ovenstående 3 forklaringer.

Hvad er faktorer for at hæve sin stemme eller benytte trusler, irritation og vrede?

En af årsagerne er at både mænd og kvinder er tro. Det kommer til verbal vold, når en patner f.eks. gerne vil have en åbenhedsaftale. Det bliver nemt til åbenhad, fordi partneren måske ikke vil se at du chatter, snakker, skriver med andre. Derfor vil et forslag om åbenhed blive skudt ned med agression når det foreslås.

Men helt ærligt, hvis din partner ikke vil dette, er det så ikke netop fordi vedkommende har noget at skjule… Jo det viser al forskning, fordi flertallet, nemlig omtrent 60% er utro igennem lange perioder af forholdet. Det viser sig at det gamle ordsprog “En gang utro, Altid Utro” holder stik ihvertfald for den nordeuropæsiek befolkning der kan prale med mere end 50% skilsmisseprocent i Danmark.

“Din partner er som Rissoto, der skulle kunne tåle at blive tilberedt til troskab over sagte ild” sagt på flere andre måder, det er et legitimt ønske at vide om ens partner er utro. Utroskab gavner ingen. Men utroskab har store skadesvirkninger.” Michael Rasmussen, Direktør, Parterapi.dk

Førstegangs Voldsudøveren gentager vold, men ikke efter parterapi eller individuel psykoterapi og Kognitiv Adfærdsterapi

Og det er med god grund at man går i parterapi, individuel terapi og psykoanalyse efter voldshandlinger. Det er alene fordi statistikkerne siger, at førstegangs voldsudøveren oftest gentager vold siden hen.

Det viser mange internationale undersøgelser med indtil 400% statistisk signifikans indenfor mange straffelovs områder.

“Af samme årsag udarbejder vi alt for ofte klient rapporter overfor Styrelsen på Kristineberg 3, der fremsender vore rapporter til de dommere der skal domme en voldsudøver. En voldsudøver i den forbindelse kan være overfor børn eller sin partner. En dommer vil nemlig gerne vide hvor sandsynligt det er, at en voldsudøver vil gentage sin vold i samme eller et andet forhold.” Siger direktør Michael Rasmussen, Parterapi.dk, der forsætter “

Alt for mange overser den vold eller de omsorgsvigt der er sket overfor børnene, fordi den aktuelle sag handler om partneren og ikke børnene”, slutter Michael Rasmussen.

Ovenstående er et kendt kriminologisk fænomen, som kan forklares af psykologien med emnet Social Arv, Miljø og en tilbagevenden til miljøet. Det gælder ogsp for voksne ustraffede og uden indblanding i Psykiatri.

Og yderlige kan vi belyse, at det tillærte (sociale og miljø arv) har den største betydning, ikke det biologiske (det medfødte).

“Men bemærk, at det ALTID er det vi IKKE har lært, set, hørt, følt, fået m.v. der styrer vor udfærd i nuet.

Det vigtigste er ALDRIG det vi har lært, det henhører under erkendelse.

De fleste sunde klienter har jo lært og indset dette. Det vigtigste er altid det vi IKKE har lært, for det præger os usynligt, og henhører under vor sociale arb, men INGEN beskæftiger sig med dette emne, selvom dette var vort grundlag i Gundsømagle i 1992.”

“Derfor bør vor lærebøger skrives om, for netop at tilgodese den lære der kan forhindre mange lidelser og uhensigtsmæssige skæbner” siger Michael Rasmussen.

Vi taler altså om, at man kan udvikle en voldsadfærd på baggrund af, at man ikke har set gode rollemodeller som barn. Mang har ikke set det gode og det godes udspring. Men lært det dårlige med det dårlige eksempel.

Det kan godt være der ikke var vold krænkelser og omsorgssvigt, men så har der måske været psykisk vold, dominans, manipulation, sarkasme, ironi, spydigheder, mobning og drilleri.

Dette omsættes af barnet til nærmeste synom for end voldudøver, hvadenten det er fysisk eller mentalt. Vi kan kun det vi har lært, vi kan ikke det vi ikke har lært, for at bruge en omskrivning af Villy Sørensens ord” siger Michael Rasmussen.

“Vi taler reelt altså om psykologiens sammenbrud, fordi den bygger på et forkert grundlag, nemlig fortiden. Nutidens danskere vil have løsninger ikke psykoanalyse. De vil have konkrete psyklogiske værktøjer. Dem har vi udviklet siden 1992 og de er med gratis for alle vore deltagere”

Siden Freud & Jung som var Psykologiens fædre bevæger vi os til det helt af ALLE oversete simple: “at det der IKKE er sket er årsagen eller prægende for al fremtidig adfærd.

Al psykologi bygger på, at hvad vi har lært er hvem vi er. Det er ganske enkelt forkert. Det der præger os mest er det vi ikke ved vi ikke ved, og det er hvad vi ikke har lært.

Psykologien, må dermed endeligt ophøre med at fokusere op hvad der er sket og istedet rette opmærksomhedn på hvad der ikke er sket.

Et for svagt Psykologstudie på Universiteterne i Danmark udelader helt Psykoterapi og Parterapi

Vi står derfor overfor et paradigmeskifte indenfor Psykologien. Måske er nutidens psykologi, fremtidens overgreb mod de mange der søger Psykologiens hjælp.

Se EU komendium (ca. 800 sider) der anbefaler Psykoterapi og underkender Psykologuddannelser uden et Psykoterapeutiske discipliner. Faktum i dag er, at Psykolger hverken er uddannet indenfor Psykoterapi eller Parterapi.

Men “Den psykologiske praksis vi har i dag, fokuserer alene på fortiden” og “Af samme årsagen har EU anbefalet at Psykoterapi ikke udfører Psykoterapi eller Parterapi fordi Psykologer ikke har uddannelse heri” Slutter Michael Rasmussen.

I dag er Psykologien f.eks forsvundet ud Psykiatrien på de følgende 3 links og de somatiske samirdningskinsulenters netværk består kun af psykiatrisk hosptalsadresser UDEN øvrig samordning med psykologiske behandlingstilbud, som jo en læge kan henvise til.

Det betyder at de værst stillede står overfor følgende tilbud:

 1. Børn og Unge: https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Behandling/Boerne-og-ungdomspsykiatri/Sider/default.aspx
 2. Voksne: https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Behandling/Voksenpsykiatri/Sider/default.aspx
 3. Sundhedsaftalen: https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Sider/default.aspx

Du kan se hele Sundhedsaftalen 2019-2023 her: https://www.parterapi.dk/wp-content/uploads/Sundhedsaftalen.pdf

Hvad betyder mest det du har lært eller det du ikke har lært ?

“HVIS IKKE DU KENDER DIN HISTORIE, ER DU DØMT TIL, AT GENTAGE DEN”

Dette er vort omskrevne citat af Villy Sørensen, som Michael Rasmussen har mødt ved 2 lejlighedet. Han var uddannet Filosofi, og nomineret til Nobels Litteraturpris to gange – i 1994 og i 1998.

Et lignende citat er “De, som ikke kender historien, er dømt til at gentage den“, sådan lyder det fra filosoffen George Santayanas meget berømte talemåde oversat fra engelsk: “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it”

Begge citater taler om, at idealet er, at man bliver bevidst om sin egen historie.

Ønsker man at blive bevidst kan man få udleveret en meget berømt opgave hos www.parterapi.dk gratis og denne opgave hedder “skriv din egen livshistorie” og “Livsplaner” der har mere end 18.000 brugere i Danmark alene. 

Kunder under Parterapi.dk og Sexolog.dk og det Psykologiske Samvirke har adgang til en række psykologiske værktøjer

Vi kan dermed sige at selvom Psykiatrien har en midlertidig rolle er målet jo at få klient så rask at denne igen henhører under Psykologien. Dette er dog ikke det indtryk man får fra ovenstående links hvor eneste mulighed er statslig Psykiatrisk behandling.

Udøvere af verbal vold, psykisk vold har nemmere ved at udøve fysisk vold

Hvis man som barn ser og høre vold har man lært det. Men den lignende verbale vold er en grænseoverskridning, man lærer og der er ikke langt fra at overskride grænser verbalt til at udøve fysisk vold.

Det man bør have fokus på er, hvad har vi lært som barn, og netop dette spørgsmål stille i det psykologiske værktøj.

Trusler og konsekvenser er de 2 ting vi nemmest kan huske. Derfor benyttes både trusler om konsekvenser ofte i ethvert forhold.

I dag er det omsat til at den som er utro truer sin partner, hvis denne spørger om at han må insigt i kommunikation, der er f.eks. facebook, sms, chat, dating sites, teleselskabets log for sms og telefonopkald og varighed.

Men det kan også være at man vil undgå noget eller opnå noget. Det kan være familiemæssigt, opdragelsesmæssigt, seksuelt eller simple ting om hvor man har været og hvorfor man kom hjem kl. 05:00 om morgenen.

Ubevidst accept af handlemåder, kan ofte blive et problem i enhver form for relation.

Især i pressede situationer, er det nemmere at gentage det man har lært.

Et menneske med en voldsfri barndom tæller kun sjældent med i statistikkerne, for barnet netop ikke har ikke set eller oplevet vold og derfor desto sjældnere kan gentage sin historie.

Hvad er så årsagen til verbal vold, vold og sexforbrydelser:

“Vi kan kun hvad vi har lært, vi kan jo ikke det vi ikke har lært, og vi er ubevidst om hvad vi ikke har lært. Vi er tillige ubevidst om hvad vi ikke har set, hørt, følt, fået m.v. Derfor har mange en barndom, som der medtages i et voksent forhold eller på arbejdspladser. Vi taler om promiller af den danske befolkning som er bevidst om sin opvækst, og dermed går næsten alle og gentager sin historie dagligt, uden at vide det. Dette gælder naturligvis også på straffelovsområderne vold og seksuelle forbrydelser. Det er den sociale arv siger mange politikere uden at gøre noget ved det. For det er nemt for voldsudøvere med kurser, terapi og psykoanalyse” Siger direktør Michael Rasmussen for Psykologisk Samvirke af 1991, der i dag driver www.Sexolog.dk og www.Parterapi.dk

Det er en (grundlæggende) manglende accept og respekt der gør at en part udøver enten vold, psykisk vold, omsorgssvigt, passivt omsorgssvigt eller seksuel forbrydelse.

Hvis ikke man kan acceptere og respektere grænser hos sin partner, børn og familie, ja så overskrides disse og det bliver en vane.

F.eks. har mange kvinder og mænd sex uden at have lyst, deraf kom navnet PLIGTSEX.

Tvang, manipulation, offerroller og udnyttelse

Idag er både mænd og kvinder ofre for tvang eller ufrivillig sex. Men ikke kun sex. Også at skulle betale noget, gøre noget for andre eller gøre noget for sin partners børn, familie eller venner.

Tvang er med årene blevet et synonym for manipulation og grænserne imellem respekt, accept, tillid, kærlighed og venskab udviskes. Istedet træder psykolgiske definationer som offerrolle, udnyttelse, afhængighed og udviskelse af egne behov og ønsker. Det moderne slaveri.

Evnen til at sætte at udtrykke entydige grænser er forudsætningen for et sundt parforhold. Man skal ikke acceptere vold, sexmisbrug eller anden udnyttelse. Ej heller verbal vold der har til hensigt at nedgøre, gøre til grin eller for at styre, dominere eller manipulere.

Her kan du se definitionerne af de forskellige voldstyper og seksuelle forbrydelser som politiet optager fra 2014-2015 fordelt på køn.

Man kan selv opdaterer til 2020 og dermed se bekræftelse på disse tendenser.Kilde: PARTERAPI.DK OG Danmarks Statistik med fokus på hvilke typer af vold og seksuelle forbydelser der udføres i år 2014-2015.

Tilrettelagt af Parterapi.dk (C) 2016.

Men årsagen til seksuelle forbrydelser og vold kan også have andre årsager, end den klassiske rollemodel f.eks. hvis man har:

 1. været udsat for verbal vold fra andre, eller selv udøver verbal vold
 2. været udsat for vold fra venner, brødre, bander og især vold i folkeskolen begået af andre børn på skolen
 3. været indblandet i kriminelle handlinger som ung, så har man nemmere ved at begå ny kriminalitet inden for andre genre
 4. været udsat for incest, sexmisbrug og voldtægt
 5. været udsat for drillerier og mobning
 6. været udsat for sarkasme og ironi
 7. en offerrolle, det vil sige at man hele tiden dækker andre behov og ønsker og ikke tænker så meget på sine egne. Det er godt når det er ens egne børn, men skidt hvis partneren bliver behandlet som et ekstra barn.
 8. ophober irritation, vrede, had, nag, hævn som følge af manglende evne til at sige fra, udtrykke sine følelser eller tanker
 9. et stofmisbrug eller er påvirket af alkohol/stoffer
 10. stress og tilpasningsproblemer

Der er altså med andre ord en sammenhæng mellem verbal vold, manglende respekt, accept og  grænseoverskridende adfærd til fysisk vold og seksuelle forbrydelser.

“Det som en person har oplevet, vil denne ofte udsætte andre for.” Det er igen en omskrivning af “Du gentager oftest det du har set, hørt, lært og forstået. Eller bedre du gentager ofte det dårlige eksempel og ikke det gode du formentligt også har lært.”

En oplagt forklaring på, at så mange OFRE finder sig i dette, er at finde i et mindre selvværd, selvaccept, selvtillid, selvkærlighed, selvomsorg m.v.

Flere sociologiske forklaringsmodeller bygger tillige på præstationssamfundet og stress samt kvindens frigørelse for traditionelle parforholdsformer m.v.

Det er selvfølgelig en forklaring. Men uden hold i virkeligheden eller statistikker.

Ovenstående psykologiske forklaringsmodel er den eneste som står som nærværende i de emner som omhandler social integritet, familie kvalitet og foreninger herunder ægteskaber, registrerede partnerskaber og forhold af samme køn.

Da samme terori passer på alle befolkningsgrupper skal man måske finde forklaringen på utilfredsheder i enhver relation i vor teori, end i alskens lærebøger, som oftest ikke, er i integritet med samfundets normer og skiftende tendenser.

Parterapi kan være løsningen og kombineret Parterapi hvor offer er med første gang er endnu bedre.

Tilhører man en af ovenstående kategorier, kan der være grund til at søge om hjælp enten i individuel terapi eller parterapi.

Det afspejles i flere undersøgelser, som vi har gennemgået, at tendensen er klar. Der er både stigning i den verbale vold og i den fysiske vold.

Hvorfor har vi ikke kendskab til, men vi gætter på en kombination af flere krav, mere online tid på internet og flere krav fra sin partner samt flere svigtende og kortere forhold der giver frustration og korte lunter.

Derfor er det en god ide at skrive samtlige problemer ned og løse dem, således, at man bliver løsningsorienteret i stedet for problemfokuserende.

Mange parforhold kan også have gavn af at gennemgå ens ønsker og behov og tillige identificere sine potentialer (det som andre kalder for dårlige sider).

Kontakt Psykologer, Parterapeuter, Familieterapueter og Sexologer på telefon 32167777.

Her har jeg sammensæt arten og sammenligning i det seneste år:
(de sidste 4 kvartaler 2015-2016)Copyright 2016-2020 by WWW.PARTERAPI.DK

SEXOLOG(R) ER ET REGISTRERET VAREMÆRKE TILHØRENDE PARTERAPI.DK OG PSYKOLGISK SAMVIRKE UNDER MICHAEL RASMUSSEN. 


 

 

Scroll to Top